Obchodní podmínky

1. Kdo jsme a co děláme?

Jsme společnost AnimationPoint prostřednictvím stránek www.animatorprodeti.cz a www.animationpoint.cz Vám nabízíme animační služby, a to jak v oblasti cestovního ruchu, tak mimo něj. Cílem tohoto dokumentu je seznámit Vás s tím, jak si můžete naše služby objednat, jaká práva z nich budete mít a co dělat v případě nejasností.

 1. Jako společnost AnimationPoint job & event s.r.o., IČ 06710506, se sídlem Cíglerova 1092/36, 198 00 Praha 9, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 287581, (dále jen “AnimationPoint”) provozujeme web www.animatorprodeti.cz a www.animationpoint.cz, prostřednictvím kterých vám poskytujeme animační služby, zejména animační programy pro děti všeho druhu a animační programy v oblasti cestovního ruchu (dále jen “Služby”). Služby popsané v těchto obchodních podmínkách, zejména animační programy pro děti, můžeme poskytovat také jako společnost Animation point s.r.o., IČ 033 86 643, se sídlem Cíglerova 1092/36, 198 00 Praha 9.
 2. Cílem těchto obchodních podmínek je sdělit vám, jaká máme vzájemná práva a povinnosti. V našem vztahu se řídíme českými zákony, a to zejména občanským zákoníkem.
 3. Tyto obchodní podmínky jsou sepsané v českém jazyce a řídí se českým právním řádem.
 4. Společnosti AnimationPoint job & event s.r.o. a Animation point s.r.o. mají uzavřené pojištění podnikatelských rizik, včetně pojištění odpovědnosti za způsobenou újmu.

2. Objednávka služeb

 1. V případě zájmu o naše služby vyplňte poptávkový formulář na webu www.animatorprodeti.cz, případně pošlete e-mail na e-mailovou adresu info@animationpoint.cz, případně zavolejte na +420 774 998 963. Tuto objednávku považuji za nezávaznou a budeme o ní dále jednat.
 2. Co nejdříve po obdržení objednávky, vám zašleme na e-mail, který jste uvedli v poptávce, případně ze kterého jste poptávku odeslali, potvrzení přijetí a bude-li to třeba, požádáme vás o doplnění informací potřebných pro poskytnutí služeb a cenovou nabídku. Zároveň vás budeme informovat o tom, který subjekt, zda AnimationPoint job & event s.r.o. nebo Animation point s.r.o., by vám tyto služby poskytl. Jakmile si ujasníme rozsah služeb, zašleme vám nabídku s návrhem obsahu služeb a cenovou kalkulaci. Potvrzením přijetí nabídky mezi námi bude uzavřena smlouva.
 3. Za správnost, úplnost a pravdivost údajů uvedených v poptávkovém formuláři a zaslaných podkladech v potřebném rozsahu odpovídáte vy, neboť v opačném případě nemůžeme řádně poskytnout naše služby. V případě, že tuto povinnost nesplníte a spolupráce bude ukončena, nemáte nárok na vrácení zálohy, jejiž sjednání najdete dále v těchto Obchodních podmínkách.
 4. Vezměte prosím na vědomí, že si vyhrazujeme právo odmítnout jakéhokoliv klienta, u něhož shledáme poskytnutí našich Služeb jako nevhodné, nepotřebné nebo neúčelné.
 5. V rámci naší spolupráce může docházet ke zpracování osobních údajů, k čemuž si můžete přečíst více informací v těchto Obchodních podmínkách.
 6. Během poskytování služeb mohou být pořizovány fotografie a audiovizuální záznamy zachycující účastníky, které mohou být následně užívány pro  naši prezentace po dobu 3 let od poskytnutí služeb. Za pořizování a užívání takových fotografií a audiovizuálních záznamů nenáleží účastníkům jakákoliv odměna ani jiná náhrada. Pokud si nepřejete být vy nebo vaše děti během poskytování služeb zachyceni na fotografii nebo audiovizuálním záznamu, sdělte nám to prosím, jakkoliv, nejpozději v momentu začátku poskytování služeb. V takovém případě nebudete na záznamu zachyceni.
 7. V průběhu realizace služeb můžete natáčet i fotit. Jakékoliv audio/vizuální záznamy nás a našich animátorů smíte šířit pouze s našim a jejich výslovným souhlasem a používat je výhradně pro osobní účely.

3. Platební podmínky

 1. Cena za služby je mezi námi sjednána přijetím naši nabídky a odvíjí se z rozsahu poskytovaných služeb. Součástí ceny může být záloha ve výši 50% z celkové ceny za poskytované služby. V takovém případě vám můžeme zaslat zálohovou fakturu.
 2. Záloha je splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy, tedy od našeho potvrzujícího e-mailu, pokud není na faktuře uvedeno jiné datum. Závazek uhradit zálohu je splněn okamžikem, připsání příslušné částky na náš účet. Zálohu za služby je potřeba uhradit bezhotovostně převodem na náš bankovní účet vždy uvedený na zálohové faktuře.
 3. Cena za poskytnuté služby je následně splatná do 7 dnů od datumu realizace služeb. Závazek uhradit cenu je splněn okamžikem, připsání příslušné částky na náš účet. Cenu za služby je potřeba uhradit bezhotovostně převodem na náš bankovní účet vždy uvedený na faktuře.
 4. Při platbě převodem vás prosíme o uhrazení zálohy resp. ceny společně s uvedením variabilního symbolu platby, který vám bude sdělen na zálohové faktuře nebo faktuře. 
 5. Pokud to není u ceny zvlášť uvedené, je uvedena s DPH. DPH k ceně musí být připočtena, jelikož jsme jejím plátcem. V případě, že služby vykonává společnost Animation point s.r.o., je cena uvedena bez DPH, jelikož společnost není plátcem DPH.

4. Zrušení poskytnutí služeb

 1. Domluvené služby lze zrušit nejméně 48 hodin před začátkem jejich poskytování. Při době kratší než 48 hodin vám můžeme účtovat storno poplatek ve výši 100 % zálohy. Pokud se rozhodnete služby zrušit, můžete tak učinit na e-mailové adrese viktor@animationpoint.cz nebo telefonicky na +420 774 998 963.
 2. Storno poplatky za zrušení služeb jsou následující:
 3. do 2 a více týdnů před realizaci služeb vám vrátíme 100% zálohy nebo si můžete vybrat jiný termín poskytování služeb;
 4. do 1 týdne před realizaci služeb vám vrátíme 75% zálohy nebo si můžete vybrat jiný termín poskytování služeb;
 5. do 6 kalendářního dne včetně před realizaci služeb vám vrátíme 50% zálohy.
 6. při době kratší než 48 hodin vám můžeme účtovat storno poplatek ve výši 100 % zálohy. 
 7. V případě zrušení služeb vám vrátíme cenu služeb sníženou o příslušný storno poplatek, a to do 14 kalendářních dnů od zaslání našeho potvrzení o tom, že jsme přijali informaci o číslu účtu, na který máme částku poslat

5. Podmínky poskytnutí služeb

 1. Dokud nebude mezi námi dohodnuta cena poskytovaných služeb, zaplacena záloha a doplněné informace potřebné k realizaci služeb, tak jak jsme popsali výše, nejsme povinni začít s poskytováním služeb.
 2. Pokud máme všechny potřebné informace potřebné k realizaci služeb, je mezi námi dohodnuta cena poskytovaných služeb a zaplacena záloha, zavazujeme se pro vás provést objednané služby v termínu a rozsahu, který jsme si sjednali. 
 3. Výsledkem poskytnutých služeb může být animační program, zabezpečení materiálně – technického zabezpečení jako např. nafukovací atrakce, nůžkové stany, sety k sezení apod., zabezpečení výzdoby nebo zabezpečení dortu. 
 4. Všechny informace, které při naší spolupráci v souvislosti s plněním smlouvy nebo v souvislosti s jednáním uvedete vy, i ty, které uvedeme my, a které nejsou v obchodních kruzích běžné dostupné, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Důvěrnými informacemi jsou zejména jakékoliv informace technické, provozní, výrobní, ekonomické, strategické nebo obchodní povahy související s vaší nebo naší činností, které mají nebo můžou mít pro nás majetkovou nebo nemajetkovou hodnotu a které nejsou přístupné třetím osobám. Důvěrnou informací je též naše know-how, které vám v rámci poskytování služeb můžeme předat.
 5. Naši práci se snažíme dělat poctivě, a to už roku 2014. Naši animátoři jsou našim pokladem. Je zakázáno uzavírat nebo se pokusit uzavírat jakékoliv dohody, smlouvy nebo ústní dohody s našimi animátory, které by vedli k budoucímu poskytnutí služby nebo podobné služby směrem k vám bez zahrnutí naši společnosti AnimationPoint job & event s.r.o. nebo Animation point s.r.o..

6. Co dělat, když služby nejsou poskytnuty podle vašich představ?

Může se stát, že i přes veškerou naši snahu může být poskytnutá služba vadná. V následujícím odstavci popisujeme, jak v takových případěch postupovat a jak probíhá uplatnění z vadného plnění.
 1. Pokud si myslíte, že poskytnutá služba má vadu (rozsahem nebo kvalitou neodpovídá domluvený podmínkám), máte právo uplatnit reklamaci, a to plně v souladu se zákonem (zejména s občanským zákoníkem). Bude-li vada odstranitelná, můžete se domáhat buď nápravy, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit, můžete buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.
 2. Vezměte prosím na vědomí, že důvodem k reklamaci nemůže být to, že poskytnutá služba neodpovídá vašemu subjektivnímu očekávání.
 3. Reklamaci našich služeb zašlete na e-mail: viktor@animationpoint.cz
 4. K reklamaci prosím uveďte následující: vaše kontaktní údaje, popis vady, požadavek na způsob vyřízení reklamace, prokázání poskytnutí služby
 5. Reklamaci vyhodnotíme bezodkladně, nejpozději do 30 kalendářních dnů.

7. Odstoupení od smlouvy

 1. Tento článek se uplatní jen v případě, že objednáváte jako spotřebitel, tedy člověk, objednávající mimo rámec své podnikatelské činnosti.
 2. Podle občanského zákoníku máte jako spotřebitel odstoupit od smlouvy uzavřené na internetu do 14 dnů od jejího uzavření bez udání důvodu. Záloha vám bude vrácena zpět. Vezměte prosím na vědomí, že není možné odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, pokud se s vaším výslovným souhlasem poskytují služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (za takový výslovný souhlas považujeme, pokud se domluvíme na termínu, který bude naplánován do 14 dní ode den, kdy odešlu potvrzovací e-mail). Rozhodnete se zrušit poskytování našich služeb, můžete tak udělat za podmínek, které najdete v článku 4. těchto Obchodních podmínek.
 3. Pokud se rozhodnete odstoupit od smlouvy, využijte formulář, který je přílohou těchto Obchodních podmínek.
 4. Podle zákona o ochraně spotřebitele máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. K tomu se můžete obrátit na Českou obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). Řešení se zahájí jen na váš návrh, kdyby se nepodařilo vyřešit spor přímo s námi. Návrh můžete podat nejpozději do 1 roky ode dne, kdy jste u nás uplatnili své právo poprvé. Zahájit mimosoudní řešení sporu lze i online prostřednictvím platformy ODR dostupné tady: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8. Zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje, které potřebujeme k objednávce našich služeb nebo k uzavření smlouvy a plnění z ní, zpracováváme v souladu s právními předpisy a jsou u nás v bezpečí. Více informací o zpracování a vašich právech si můžete přečíst v Zásadách ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na našich webových stránkách. V případě naší spolupráce, která vznikne mimo formulářové objednání budeme zpracovávat osobní údaje tak, jak uvádíme v Zásadách ochrany osobních údajů u e-mailové komunikace.

9. Závěrečná ustanovení

 1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 2. Vezměte prosím na vědomí, že Obchodní podmínky mohu, zejména z důvodu vyvolaného změnou právních předpisů, v nezbytném rozsahu měnit a či doplňovat. Změnu oznámíme nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti nových obchodních podmínek na webové stránce. Pokud nevyužijete tuto dobu práva smlouvu vypovědět, má se za to, že s novým zněním obchodních podmínek souhlasíte.